Hàm array_keys() trong PHP

Hàm array_keys() sẽ trả về một hoặc một tập hợp các khóa của mảng.

Cú pháp

Cú pháparray_keys($array, $search = null);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.
 • $search là giá trị phần tử muốn tìm kiếm khóa, mặc định là null.

Ví dụ

$array = array(
	0 => "php",
	"js" => "javascript"
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";

$array = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"php",
	"html",
	"php"
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";

$array = array(
	"language" => array(
					"php",
					"css",
					"html",
					"python"
				),
  "framework" => array(
			  	"laravel",
			  	"boostrap",
			  	"nodejs"
			  )
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => 0
  [1] => js
)
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 5
)
Array
(
  [0] => language
  [1] => framework
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *