Hàm array_merge() trong PHP

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả.

Cú pháp

Cú pháparray_merge($array1, $array2 ...);

Trong đó:

 • $array1, $array2 là các mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

$array1 = array(
	"php" => "laravel",
	"css", "html"
);
$array2 = array(
	"python",
	"php" => "zend",
	"js" => "nodeJs"
);
$result = array_merge($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
Array
(
  [php] => zend
  [0] => css
  [1] => html
  [2] => python
  [js] => nodeJs
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *