Hàm array_push() trong PHP

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử.

Cú pháp

Cú pháp: int array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $… ] )

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm (biến tham chiếu)
 • $value1: là phần tử muốn thêm
 • Nếu có nhiều phần tử muốn thêm thì thêm nó đằng sau $value1

Giá trị trả về

Kết quả trả về băng 1 nếu thêm thành công và 0 nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Lưu ý: tham số $array là tham chiếu nên sau khi chạy xong hàm array_push() thì các phần tử cần thêm đã được thêm vào mảng $array rồi.

Ví dụ

Các ví dụ liên quan đến hàm array_push() trong php.

Thêm một phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.kiso.vn');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả:

Array
(
  [0] => code.kiso.vn
)

Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.kiso.vn', 'course.kiso.vn', 'video.kiso.vn');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả

Array
(
  [0] => code.kiso.vn
  [1] => course.kiso.vn
  [2] => video.kiso.vn
)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *