Hàm array_rand() trong PHP

Hàm array_rand() sẽ lấy ra một hoặc nhiều khóa của mảng từ vị trí bất kỳ.

Cú pháp

Cú pháparray_rand($array, $num);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.
  • $num là số khóa cần lấy ra, mặc định không truyền vào sẽ mang giá trị 1.

Ví dụ

$array = array(
	"php"=>"php",
	"css"=>"css",
	"html"=>"html",
	"python"=>"python",
	"C"=>"C"
);
$rand_keys = array_rand($array, 2);
echo "<pre>";
	print_r($rand_keys);
echo "</pre>";

Mỗi khi bạn refresh lại trang sẽ thấy kết quả thay đổi

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *