Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() loại bỏ phần tử đầu tiên của mảng, hàm trả về phần tử đầu tiên đã bị loại bỏ.

Cú pháp

Cú pháparray_shift($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

$array = array(
	"php",
	"js",
	"html",
	"css"
);
echo array_shift($array);
echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";
php
Array
(
    [0] => js
    [1] => html
    [2] => css
)

Hàm trả về php là phần tử bị loại bỏ khỏi mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *