Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() tính tổng tất cả các phần tử trong mảng. Hàm trả về kết quả là tổng giá trị của các phần tử trong mảng truyền vào.

Nếu trong các tồn tại các phần tử không phải là số, hàm sẽ bỏ qua các phần tử đó và chỉ cộng các phần tử số.

Cú pháp

Cú pháparray_sum($array);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Các phần tử trong mảng đều là số:

$array = array(
	4,
	5,
	24,
	52
);
echo "sum = " . array_sum($array);
sum = 85

Trong mảng có tồn tại phần tử không phải số:

$array = array(
4,
5,
24,
52,
"kiso.vn",
);
echo "<pre>";
print_r($array);
echo "</pre>";
echo "sum = " . array_sum($array);
Array
(
  [0] => 4
  [1] => 5
  [2] => 24
  [3] => 52
  [4] => fsf
)
sum = 85

Tham khảo: php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *