Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintersect() sẽ tạo ra một mảng mới gốm các phần tử có giá trị giống nhau của 2 hay nhiều mảng truyền vào. Nếu khóa của các phần tử đó ở mỗi mảng là khác nhau thì khóa của phần tử ở mảng đầu tiên sẽ được sử dụng làm khóa ở mảng mới.

Cú pháp

Cú pháparray_uintersect($array1, $array2 ..., $value_compare_func);

Trong đó

  • $array1, $array2 … là các mảng dữ liệu truyền vào.
  • $value_compare_func là hàm so sánh bắt buộc phải chả về giá trị nhỏ hơn 0, bằng 0, hoặc lớn hơn 0.

Ví dụ

$array1 = array(
	"1" => "html",
	"2" => "css",
	"3" => "js",
	"php"
);
$array2 = array(
	"1" => "python",
	"z" => "css",
	"3" => "JS",
	"C#"
);

$result = array_uintersect($array1, $array2, "strcmp");
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
Array
(
    [2] => css
    [4] => php
)

Tham khảo:php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *