Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() sẽ loại bỏ những phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng.

Cú pháp

Cú pháparray_unique($array);

Trong đó

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

$array = array(
	"a" => "php",
	"js",
	"b" => "python",
	"C#",
	"php"
);
$result = array_unique($array);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
		
Array
(
    [a] => php
    [0] => js
    [b] => python
    [1] => C#
)

Phần tử có giá trị php thứ 2 đã bị loại bỏ khỏi mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *