Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng.Hàm trả về số nguyên là số phần tử của mảng mới được thêm.

Cú pháp

Cú pháparray_unshift($array, $element1, $element2, ....);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu ban đầu.
  • $element1, $element2, ....  là các phần tử được thêm vào.

Ví dụ

$array = array(
	"php",
	"js"
);
array_unshift($array, "html", "css");
echo "<pre>";
	print_r($array);
echo "</pre>";
Array
(
    [0] => html
    [1] => css
    [2] => php
    [3] => js
)

Hai phần tử htmlcss đã được thêm vào đầu mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *