Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() sẽ trả về một mảng liên tục bao gồm các giá trị của mảng được truyền vào. Nói cách khác hàm sẽ chuyển từ mảng kết hợp thành mảng liên tục.

Cú pháp

Cú pháparray_values($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

$arr = array(
	"1"=>"php",
	"3"=>"css",
	"js"=>"js",
	"pt"=>"python"
);
$result = array_values($arr);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
Array
(
    [0] => php
    [1] => css
    [2] => js
    [3] => python
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *