Hàm basename() trong PHP

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápbasename( $path, $suffix);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn.
  • $suffix là tham số, nếu phần cuối của phần đuôi trả về nằm trong chuỗi $suffix nó sẽ bị loại bỏ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về phần đuôi của đường dẫn truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm basename():

echo "1- ".basename("/etc/kiso.vn", ".net")."<br />";
echo "2- ".basename("/etc/kiso.vn")."<br />";
echo "3- ".basename("/etc/kiso")."<br />";
echo "4- ".basename("/etc/")."<br />";
echo "5- ".basename(".")."<br />";
echo "6- ".basename("/");
1- kiso
2- kiso.vn
3- kiso
4- etc
5- .
6-

Tham khảo: php.net