Hàm bin2hex() trong PHP

Hàm bin2hex trong PHP dùng để chuyển đổi từ chuỗi nhị phân sang thập lục phân.

Ví dụ:

$supertroll = bin2hex("kiso.vn");
echo $supertroll;

Kết quả: 66726565747574732e6e6574

Muốn chuyển đổi từ thập lục phân sang nhị phân thì chỉ cần bọc string bằng hàm hex2bin();

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$troll = hex2bin("66726565747574732e6e6574");
echo $troll;

Kết quả: kiso.vn