Hàm BINARY trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm BINARY trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm BINARY chuyển đổi một giá trị thành một chuỗi nhị phân.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm BINARY trong MySQL là:

BINARY value

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • value: Giá trị để chuyển đổi thành một chuỗi nhị phân.

3. Version

Hàm BINARY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.3

4. Ví dụ

mysql> SELECT BINARY('kiso.vn'); 
Ket qua: 'kiso.vn'

mysql> SELECT BINARY('F'); 
Ket qua: 'F'

mysql> SELECT 'FREETUTS.NET' = 'kiso.vn';
Ket qua: 1

mysql> SELECT 'FREETUTS.NET' = 'mykiso.vn';
Ket qua: 0

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *