Hàm boolval() trong PHP

Hàm boolval() sẽ trả về giá trị logic của biến(TRUE hoặc FALSE);

Cú pháp

Cú pháp: boolval($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy giá trị logic.

Ví dụ

echo ((boolval(40)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval(0)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('0')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('add')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]