Hàm CAST trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CAST trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CAST chuyển đổi một giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CAST trong MySQL là:

CAST( value AS type )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • value: Giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác.
  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi giá trị thành. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
Giá trịMô tả
DATEChuyển đổi giá trị thành loại DATE, chỉ có phần ngày. Định dạng là ‘YYYY-MM-DD’. Phạm vi được hỗ trợ là ‘1000-01-01’ đến ‘9999-12-31’.
DATETIMEChuyển đổi giá trị thành loại DATETIME, có cả phần ngày và thời gian. Định dạng là ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’. Phạm vi được hỗ trợ là ‘1000-01-01 00:00:00’ đến ‘9999-12-31 23:59:59’.
TIMEChuyển đổi giá trị thành loại TIME, chỉ có phần thời gian. Định dạng là ‘HH: MM: SS’. Phạm vi được hỗ trợ là ‘-838: 59: 59’ đến ‘838: 59: 59’.
CHARChuyển đổi giá trị thành loại CHAR, là một chuỗi có độ dài cố định.
SIGNEDChuyển đổi giá trị thành loại SIGNED, là số nguyên 64 bit có dấu.
UNSIGNEDChuyển đổi giá trị thành loại UNSIGNED, là số nguyên 64 bit không dấu
BINARYChuyển đổi giá trị thành loại BINARY, là một chuỗi nhị phân.

3. Version

Hàm CAST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT CAST('2019-04-2' AS DATE);
Ket qua: '2019-04-02'

mysql> SELECT CAST('2019-04-2 09:15:50' AS DATETIME);
Ket qua: '2019-04-02 09:15:50'

mysql> SELECT CAST('09:15:50' AS TIME);
Ket qua: '09:15:50'

mysql> SELECT CAST(12345678 AS CHAR);
Ket qua: '12345678'

mysql> SELECT CAST(9-12 AS SIGNED);
Ket qua: -3

mysql> SELECT CAST(9-12 AS UNSIGNED);
Ket qua: 18446744073709551613

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *