Hàm checkdate() trong PHP

Hàm checkdate() sẽ kiểm tra ngày, tháng, năm dương lịch truyền vào có hợp lệ hay không. Ngày được coi là hợp lệ khi tất cả các tham số được truyền vào đúng với định nghĩa.

Cú pháp

Cú phápcheckdate($month, $date, $year);

Trong đó:

  • $month là tham số quy định tháng nằm trong khoảng từ 1 đến 12.
  • $date là tham số quy định ngày cho phép dựa theo tháng nhất định(ví dụ tháng 2 không thể có ngày 30).
  • $year là tham số quy định năm nằm trong khoảng từ 1 đến 32767.

Kết quả trả về

Hàm trả về TRUE nếu ngày tháng năm truyền vào hợp lệ, và trả về FALSE nếu không hợp lệ.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm checkdate():

if (checkdate(12,3,1995) == true) {
	echo "ngày 12-3-1995 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 12-3-1995 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}
if (checkdate(30,2,1995) == true) {
	echo "ngày 30-2-1995 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 30-2-1995 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}

if (checkdate(31,4,2017) == true) {
	echo "ngày 31-4-2017 là ngày hợp lệ <br />"; 
}else{
	echo "ngày 31-4-2017 là ngày không hợp lệ <br />"; 
}
ngày 12-3-1995 là ngày hợp lệ 
ngày 30-2-1995 là ngày không hợp lệ 
ngày 31-4-2017 là ngày không hợp lệ 

Tham khảo: php.net