Hàm chgrp() trong PHP

Hàm chgrp() sẽ thay đổi nhóm của file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápchgrp( $filename, $group);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $group là nhóm mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Đây là ví dụ minh tham khảo trên trang chủ php.net:

$filename = 'shared_file.txt';
$format = "%s's Group ID @ %s: %dn";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));

Tham khảo: php.net