Hàm chmod() trong PHP

Hàm chmod() sẽ thay đổi quyền đối với các đối tượng người dùng của file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápchmod( $filename, $mode);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn đến file.
  • $mode là quyền mới đối với các đối tượng người dùng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Một số ví dụ về hàm chmod():

// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác không có quyền.
chmod("/somedir/somefile", 0600);

// chủ file được quyền đọc và viết, mọi người khác có quyền đọc.
chmod("/somedir/somefile", 0644);

// chủ file có mọi quyền, mọi người có quyền đọc và thực thi.
chmod("/somedir/somefile", 0755);

// chủ file có mọi quyền, mọi người cùng nhóm với chủ file có quyền đọc
và thực thi, người khác không có quyền
chmod("/somedir/somefile", 0750);

Tham khảo: php.net