Hàm chr() trong PHP

Hàm chr() trong PHP là để in ra ký tự trong bảng mã ASCII bằng hệ thập phân, hàm này ngược với hàm ord. Cụ thể các bạn xem ví dụ:

echo chr(35);

Kết quả: #

Các bạn có thể lên google xem bảng mã ASCII nhé. Hàm chr() sẽ bọc một mã hệ thập phân trong bảng mã ASCII và trả lại một ký tự hiển thị ra đc (là những chữ cái mà mình đang đọc hay các ký tự # $ % ^ @ *…) vân vân.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]