Hàm chunk_split() trong PHP

Hàm chunk_split() trong PHP để tách chhuỗi thành từng phần nhỏ. Như kiểu mình mua 1 cái xúc xích, cắt ra cho nó vừa miếng để đem dán (xin lỗi anh em nào học code đêm nhé =] ). mà bạn lại lười nên đã mua một cái máy cắt tên là chunk_split() . Cái máy này hoạt động như thế nào?

Xem ví dụ:

echo chunk_split("kiso.vn", 1, "-");

Kết quả: f-r-e-e-t-u-t-s-.-n-e-t-

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Xem ví dụ các bạn có thể thấy cú pháp của chunk_sllit() , kiso.vn là chuỗi muốn cắt nhỏ (cái xúc xích đó), 1 là khoảng cách cắt chuỗi tức là cứ 1 ký tự thì cắt 1 phát rồi thêm dấu – vào. Dấu gạch ngang – để chèn vào chỗ cắt. Như vậy có thể hiểu là cứ mỗi một ký tự sẽ cắt ra rồi chèn dấu gạch ngang “-” vào. Tương tự bạn có thể thay các giá trị string hay tham số mà bạn muốn.