Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() có tác dụng tạo một mảng từ các biến định nghĩa trước đó. Tên biến sẽ là khóa, giá trị của biến sẽ là giá trị của phần tử tương ứng. Nếu biến chưa được định nghĩa thì phần tử đó sẽ bị loại bỏ khỏi mảng.

Cú pháp

Cú phápcompact($variable1,$variable2 );

Trong đó:

 • $variable1, $variable2 … là các biến đã định nghĩa trước đó.

Ví dụ

$php = "php";
$css = "css";
$js = "js";

$result = compact(
	"php",
	"css",
	"js"
);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
Array
(
  [php] => php
  [css] => css
  [js] => js
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *