Hàm CONCAT trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONCAT dùng để nối các chuỗi lại với nhau.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CONCAT( string1, string2, ... string_n )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • string1, string2, ... string_n: Các chuỗi để nối với nhau.

3. Version

Hàm CONCAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012

4. Ví dụ

SELECT CONCAT('Kiso', '.vn');
Ket qua: 'Kiso.vn'

SELECT CONCAT('Ki', 'So', '.', 'Vn');
Ket qua: 'KiSo.Vn'

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *