Hàm CONVERT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONVERT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONVERT chuyển đổi một giá trị từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác hoặc một ký tự được đặt thành một ký tự khác.

2. Cú pháp

Có 2 cú pháp cho hàm CONVERT – một cú pháp để chuyển đổi kiểu dữ liệu và một cú pháp để chuyển đổi các bộ ký tự.

Cú pháp đầu tiên cho hàm CONVERT được sử dụng để chuyển đổi một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác trong MySQL:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

CONVERT( value, type )

Cú pháp thứ hai cho hàm CONVERT được sử dụng để chuyển đổi một bộ ký tự thành bộ ký tự khác:

CONVERT( value USING character_set )

Trong đó:

  • value: Giá trị cần chuyển đổi.
  • character_set: Bộ ký tự được chuyển thành.
  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi giá trị thành.

3. Version

Hàm CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT CONVERT('2019-04-2', DATE);
Ket qua: '2019-04-02'
 
mysql> SELECT CONVERT('2019-04-2 09:45:50', DATETIME);
Ket qua: '2019-04-02 09:45:50'
 
mysql> SELECT CONVERT('09:45:50', TIME);
Ket qua: '09:45:50'
 
mysql> SELECT CONVERT(135, CHAR);
Ket qua: '135'
 
mysql> SELECT CONVERT(4-9, SIGNED);
Ket qua: -5
 
mysql> SELECT CONVERT(4-9, UNSIGNED);
Ket qua: 18446744073709551611

mysql> SELECT CONVERT('6', BINARY);
Ket qua: '6'

mysql> SELECT CONVERT('kiso.vn' USING latin1);
Ket qua: 'kiso.vn'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *