Hàm convert_uudecode() trong PHP

Hàm convert_uudecode() để giải mã chuỗi ký tự được mà hóa bằng convert_uuencode()

#Ví dụ

echo convert_uudecode(",1G)E971U=',N;F5T `");

Kết quả: Kiso.vn

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#Cú pháp

convert_uudecode(“Chuỗi ký tự cần giải mã ở đây”);

Bạn có thể tham khảo hàm mã hóa chuỗi ký tự convert_uuencode()