Hàm convert_uuencode() trong PHP

Hàm Convert_uuencode() để mã hóa một chuỗi các ký tự.

#Ví dụ 

echo convert_uuencode("Kiso.vn");

Kết quả: ,1G)E971U=’,N;F5T `

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#Cú pháp 

convert_uuencode("chuỗi ký tự cần mã hóa ở đây");

Để giải mã chuỗi ký tự này, ta dùng hàm convert convert_uudecode() này nhé.