Hàm copy() trong PHP

Hàm copy() sẽ sao chép nội dung của file này và ghi đè lên nội dung của file khác.

Cú pháp

Cú phápcopy($source, $to, $context);

Trong đó:

  • $source là file cần sao chép nội dung.
  • $to là đường dẫn( path) của file sẽ nhận nội dung của $source.
  • $context là nội dung được khởi tạo từ hàm stream_context_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu sao chép thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Sử dụng hàm copy() để sao chép nội dung file test.txt:

$file = 'test.txt';
$newfile = 'example.txt';
copy($file, $newfile);

sau khi chạy bạn mở file example.txt sẽ thấy nội dung giống với file test.txt

Tham khảo: php.net