Hàm count() trong PHP

Hàm count() sẽ đếm số phần tử trong mảng. Hàm sẽ trả về số nguyên là số phần tử trong mảng.

Cú pháp

Cú phápcount($array);

Trong đó:

 • $array là mảng cần đếm.

Ví dụ

$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo count($array);
4

Kết quả nhận về là 4, cũng là số phần tử của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *