Hàm crc32() trong PHP

Hàm crc32() trong PHP để sinh ra giá trị kiểm thử có độ dài 32bit của một chuỗi, thông thường đước sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu truyền đi. Cần sử dụng định dạng “%u” trong Printf() để in ra kết quả dương và có định dạng thập phân. Để hiển thị kết quả có dạng thập lục phân (hệ 16) bạn có thể sử dụng định dạng “%x” trong printf.

#Ví dụ

$check = crc32("kiso.vn");
printf("%u", $check);
printf("<br>");
printf("%x", $check);

Kết quả sẽ là: 

3456323236

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ce034ea4

#Cú pháp

crc32(string)