Hàm CURDATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURDATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURDATE trả về ngày hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURDATE trong MySQL là:

CURDATE( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm CURDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDD, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số.

3. Version

Hàm CURDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURDATE();
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT CURDATE() + 4;
Ket qua: 20190332

mysql> SELECT CURDATE() + 0;
Ket qua: 20190328

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *