Hàm CURRENT_DATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_DATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_DATE trả về ngày hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_DATE trong MySQL là:

CURRENT_DATE( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng ‘YYYY-MM-DD’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng YYYYMMDD, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số.

3. Version

Hàm CURRENT_DATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_DATE();
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT CURRENT_DATE() + 5;
Ket qua: 20190333

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *