Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_TIMESTAMP trong MySQL là:

CURRENT_TIMESTAMP( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm CURRENT_TIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURRENT_TIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm CURRENT_TIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 và mới hơn.

3. Version

Hàm CURRENT_TIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_TIMESTAMP();
Ket qua: '2019-03-28 23:54:55'

mysql> SELECT CURRENT_TIMESTAMP() + 5;
Ket qua: 20190328235518

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *