Hàm CURTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURTIME trả về thời gian hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURTIME trong MySQL là:

CURTIME( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm CURTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng HHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm CURTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng HHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 trở lên.

3. Version

Hàm CURTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURTIME();
Ket qua: '00:01:33'

mysql> SELECT CURTIME() + 5;
Ket qua: 154

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *