Hàm DATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATE trích xuất giá trị ngày từ biểu thức ngày hoặc ngày giờ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE trong MySQL là:

DATE( expression )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • expression: Giá trị ngày hoặc ngày giờ được trích xuất ngày

Lưu ý:

  • Nếu biểu thức không phải là ngày hoặc ngày giờ, hàm DATE sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm DATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATE('2019-03-28');
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT DATE('2019-03-28 07:20:01');
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT DATE('2019-03-28 07:20:01.000001');
Ket qua: '2019-03-28'

mysql> SELECT DATE('Day la ngay  2019-03-28');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT DATE(NULL);
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *