Hàm date() trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.

Cú pháp

Cú pháp: date( $format,  $timestamp);

Trong đó:

 • $format là định dạng  thời gian mà hàm sẽ trả về.
 • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. nếu không truyền tham số này, nó sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi thời gian đúng với định dạng $format đã truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số hàm sẽ trả về FALSE và sẽ xuất ra cảnh báo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm $date() lấy thời gian hiện tại.

echo date("F j, Y, g:i a")."<br />";         
echo date("m.d.y")."<br />";             
echo date("j, n, Y")."<br />";           
echo date("Ymd")."<br />";              
echo date('h-i-s, j-m-y, it is w Day')."<br />";   
echo date('it is the jS day.')."<br />";  
echo date("D M j G:i:s T Y")."<br />";       
echo date('H:m:s m is month')."<br />";   
echo date("H:i:s")."<br />";             
echo date("Y-m-d H:i:s")."<br />"; 
May 4, 2017, 2:22 pm
05.04.17
4, 5, 2017
20170504
02-22-35, 4-05-17, 2231 2235 4 Thupm17
it is the 4th day.
Thu May 4 14:22:35 ICT 2017
14:05:35 m is month
14:22:35
2017-05-04 14:22:35

Định dạng thời gian tại một thời điểm nào đó.

$date = mktime(15,50,30,4,30,2017);
echo date("F j, Y, H:i a", $date)."<br />";         
  
echo date("Y-m-d H:i:s", $date)."<br />"; 
April 30, 2017, 15:50 pm
2017-04-30 15:50:30

Tham khảo: php.net