Hàm date_add() trong PHP

Hàm date_add() sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định vào một đối tượng thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_add( $object, $interval);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, $object là kết quả trả về của hàm date_create().
  • $interval là khoảng thời gian cần thêm, Thực chất $interval cũng là một đối tượng DateInterval.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng thời gian nếu thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_add():

$date = date_create('2017-4-30');
date_add($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');
2017-05-10

Tham khảo: php.net