Hàm date_create() trong PHP

Hàm date_create() sẽ tạo một đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_create( $time);

Trong đó:

  • $time là chuỗi quy định thời gian, mặc định $time sẽ là thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thực hiện thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create():

$date = date_create('30-04-2017');
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";
DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 00:00:00.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net