Hàm date_create_from_format() trong PHP

Hàm date_create_from_format() sẽ tạo một đối tượng thời gian dựa vào chuỗi thời gian và định dạng tương ứng được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_create_from_format( $format, $string);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian giống với định dạng của chuỗi $string.
  • $string là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thành công, hoặc sẽ trả về FALSE nếu chạy hàm thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create_from_format():

$date = date_create_from_format('j-M-Y', '30-APR-2017');
echo "<pre>";
print_r($date);
echo "</pre>";
DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 15:57:17.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo; php.net