Hàm date_date_set() trong PHP

Hàm date_date_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_date_set( $object, $year, $month, $day);

Trong đó:

 • $object là đối tượng thời gian.
 • $year là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định năm.
 • $month là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định tháng.
 • $day là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định ngày.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_date_set():

$date = date_create();
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

date_date_set($date, 1996, 02, 27);
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";
DateTime Object
(
  [date] => 2017-05-01 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)
DateTime Object
(
  [date] => 1996-02-27 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net