Hàm date_default_timezone_get() trong PHP

Hàm date_default_timezone_get() sẽ lấy timezone mặc định của hệ thống. Cái sẽ sử dụng cho tất cả các hàm về xử lý thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_default_timezone_get();

Hàm date_default_timezone_get() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm trả về một chuỗi chính là timezone mặc định tại hệ thống.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_default_timezone_get():

$timezone = date_default_timezone_get();
echo $timezone;
Asia/Ho_Chi_Minh

Tham khảo: php.net