Hàm date_default_timezone_set() trong PHP

Hàm date_default_timezone_set() sẽ đặt giá trị timezone mặc định cho hệ thống, tất cả các hàm về xử lí thời gian sẽ sử dụng timezone này.

Cú pháp

Cú phápdate_default_timezone_set( $timezone);

Trong đó

 • $timezone là chuỗi quy định timezone. bạn có thể tham khảo tại đây.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về TRUE nếu $timezone truyền vào hợp lê và trả về FALSE nếu ngược lại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_default_timezone_set():

$timezone = date_default_timezone_get();
$date = date_create();
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

date_default_timezone_set('Asia/Dubai');
$date = date_create();
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";	
DateTime Object
(
  [date] => 2017-05-01 16:29:45.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)
DateTime Object
(
  [date] => 2017-05-01 13:29:45.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Dubai
)

Tham khảo: php.net