Hàm DATE_FORMAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE_FORMAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATE_FORMAT định dạng một ngày như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE_FORMAT trong MySQL là:

DATE_FORMAT( date, format_mask )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date: Ngày để định dang
  • format_mask: Các định dạng để áp dụng cho ngày. Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask
Giá trịMô tả
%aViết tắt tên ngày trong tuần (Sun – Sat)
%bViết tắt tên tháng (Jan đến Dec)
%cTháng dưới dạng giá trị số (0 đến 12)
%DNgày trong tháng dưới dạng giá trị số, theo sau là hậu tố (1st, 2nd, 3rd, …)
%dNgày trong tháng dưới dạng giá trị số (01 đến 31)
%eNgày trong tháng dưới dạng giá trị số (1 đến 31)
%fGiây (000000 đến 999999)
%HHour (00 đến 23)
%h hoặc %lGiờ (00 đến 12)
%iPhút (00 đến 59)
%jNgày trong năm (001 đến 366)
%kGiờ (00 đến 23)
%lGiờ (1 đến 12)
%MTên tháng đầy đủ (January đến December)
%mTên tháng dưới dạng giá trị số (00 đến 12)
%pAM hoặc PM
%rThời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%SGiây (00 đến 59)
%sGiây (00 đến 59)
%TThời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)
%UTuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%uTuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%VTuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%vTuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%WTên ngày trong tuần đầy đủ (Sunday đến Saturday)
%wNgày trong tuần trong đó Chủ nhật = 0 và Thứ bảy = 6
%XNăm trong tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần
%xNăm trong tuần, thứ Hai là ngày đầu tuần
%YNăm dưới dạng giá trị số, 4 chữ số
%yNăm dưới dạng giá trị số, 2 chữ số

3. Version

Hàm DATE_FORMAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%Y');
Ket qua: '2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%M %d, %Y');
Ket qua: 'March 28, 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%M %e %Y');
Ket qua: 'March 28 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%W, %M %e, %Y');
Ket qua: 'Thursday, March 28, 2019'

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2019-03-28', '%W');
Ket qua: 'Thursday'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *