Hàm date_format() trong PHP

Hàm date_format() sẽ định dạng một đối tượng thời gian dựa vào định dạng được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_format( $object, $format);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần định dạng.
  • $format là định dạng muốn định dạng cho $object.

 Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi thời gian đã được định dạng khi chạy thành công, Nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Đề bài: Sử dụng hàm date_format để định dạng thời gian

$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
echo date_format($date, 'H:i:s d-m-Y ');
2017-05-02 16:28:39
16:28:39 02-05-2017

Tham khảo: php.net