Hàm date_interval_create_from_date_string() trong PHP

Hàm date_interval_create_from_date_string() sẽ tạo đối tượng khoảng thời gian (DateInterval) từ một chuỗi liên quan.

Cú pháp

Cú phápdate_interval_create_from_date_string( $string);

Trong đó:

 • $string là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng khoảng thời gian.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng date_interval_create_from_date_string():

$i = date_interval_create_from_date_string('3 day');
echo "<pre>";
print_r($i);
echo "</pre>";
DateInterval Object
(
  [y] => 0
  [m] => 0
  [d] => 3
  [h] => 0
  [i] => 0
  [s] => 0
  [weekday] => 0
  [weekday_behavior] => 0
  [first_last_day_of] => 0
  [invert] => 0
  [days] => 
  [special_type] => 0
  [special_amount] => 0
  [have_weekday_relative] => 0
  [have_special_relative] => 0
)

Tham khảo: php.net