Hàm date_interval_format() trong PHP

Hàm date_interval_format() sẽ định dạng một khoảng thời gian theo một định dạng nhất định.

Cú pháp

Cú phápdate_interval_format( $str);

Trong đó:

  • $str là khoảng thời gian cần định dạng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về khoảng thời gian đã được định dạng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ về hàm date_interval_format():

$interval = date_interval_create_from_date_string('34 day');
echo date_interval_format($interval, '%d days');
34 days

Sự khác nhau giữa  %a và %d: 

$january = date_create('2017-03-01');
$february = date_create('2017-04-01');
$interval = date_diff($february, $january);
echo date_interval_format($interval, '%d days') . "<br />";
echo date_interval_format($interval, '%a days') . "<br />";
echo date_interval_format($interval, '%m month %d days') . "<br />";
3 days
31 days
1 month 3 days

Tham khảo: php.net