Hàm date_isodate_set() trong PHP

Hàm date_isodate_set() sẽ thiết lập một ngày theo tiêu chuẩn ISO 8601 dựa vào tuần thứ bao nhiêu trong năm và ngày là ngày thứ bao nhiêu trong tuần.

Cú pháp

Cú phápdate_isodate_set( $object, $year, $week, $day);

Trong đó

  • $object là đối tượng ngày tháng. Hàm sẽ sửa đổi đối tượng này dựa theo các tham số truyền vào.
  • $year là tham số quy định năm.
  • $week là tham số chỉ tuần thứ bao nhiêu trong năm.
  • $day là tham số chỉ ngày thứ bao nhiêu trong tuần. Mặc định sẽ mang giá trị là 1 tức ngày đầu tiên của tuần.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu chạy thành công, nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_isodate_set():

$date = date_create();

date_isodate_set($date, 2017, 10);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";

date_isodate_set($date, 2017, 10, 3);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";
2017-03-06
2017-03-08

Tham khảo: php.net