Hàm date_modify() trong PHP

Hàm date_modify() sẽ thay đổi mốc thời gian của đối tượng thời gian. Cụ thể, hàm sẽ thêm bớt một khoảng thời gian nào đó vào một mốc thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_modify( $object, $modify);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian.
  • $modify là khoảng thời gian bạn muốn thêm hoặc bớt so với mốc thời gian của $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng thời gian nếu chạy thành công. Ngược lại, nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_modify():

$date = date_create();
echo date_format($date, 'd-m-Y'). "<br />";
date_modify($date, '+41 day');
echo date_format($date, 'd-m-Y');
02-05-2017
12-06-2017

Tham khảo: php.net