Hàm date_offset_get() trong PHP

Hàm date_offset_get() sẽ trả về múi giờ tính theo giây dựa theo giờ UTC.

Cú pháp

Cú phápdate_offset_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, chính là kết quả trả về từ hàm date_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về múi giờ của đối tượng thời gian truyền vào tính theo giây.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cách sử dụng hàm date_create():

$date = date_create();
echo date_offset_get($date)/3600 . "<br />";

$date = date_create("2017-05-01", timezone_open('America/New_York'));
echo date_offset_get($date)/3600  . "<br />";
7
-4

Tham khảo: php.net