Hàm date_parse() trong PHP

Hàm date_parse() sẽ lấy thông tin chi tiết của chuỗi thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_parse( $str);

Trong đó:

 • $str là chuỗi thời gian.

Lưu ý: Định dạng của $str phải được chấp nhận bởi hàm strtotime().

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin chi tiết của chuỗi thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_parse():

$date = date_parse("2017-04-30 10:00:00");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 4
  [day] => 30
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Sử dụng hàm date_parse() với chuỗi thời gian được định dạng tương đối:

$date = date_parse("2017-11-12 10:00:00.5 +2 month +1 week +5 hour");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 11
  [day] => 12
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0.5
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
  [relative] => Array
    (
      [year] => 0
      [month] => 2
      [day] => 7
      [hour] => 5
      [minute] => 0
      [second] => 0
    )

)

Định dạng tương đối sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, tuy nhiên thông tin tương đối sẽ được thêm vào phần tử “relative” của mảng kết quả trả về.

Tham khảo: php.net