Hàm date_parse_from_format() trong PHP

Hàm date_parse_from_format() sẽ lấy thông tin của mốc thời gian truyền vào. Hàm sẽ căn cứ vào kiểu định dạng của chuỗi thời gian để lấy thông tin phù hợp.

Cú pháp

Cú pháp: date_parse_from_format( $str, $format);

Trong đó:

 • $str là chuỗi thời gian cần lấy thông tin.
 • $format là định dạng của $str.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin từ chuỗi thời gian truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cách sử dụng hàm date_parse_from_format():

$date = "24/08/2016 13:35:22";
echo "<pre>";
print_r(date_parse_from_format("d/m/Y H:i:s", $date));
echo "</pre>";

Array
(
  [year] => 2016
  [month] => 8
  [day] => 24
  [hour] => 13
  [minute] => 35
  [second] => 22
  [fraction] => 
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Tham khảo: php.net