Hàm date_sun_info() trong PHP

Hàm date_sun_info() sẽ lấy thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc, thời gian bình minh bắt đầu, kết thúc .v.v. của một vị trí nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_sun_info( $time , $latitude , $longitude);

Trong đó:

  • $time là Timestamp, là số giây tính từ thời điểm đó so với 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970.
  • $latitude là vĩ độ của vị trí.
  • $longitude là kinh độ của vị trí.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc.v.v. nếu chạy thành công. Ngược lại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_sun_info():

$sun_info = date_sun_info(strtotime("2017-05-03"), 21, 105.76);
foreach ($sun_info as $key => $val) {
    echo "$key: " . date("H:i:s", $val) . "<br />";
}
sunrise: 05:25:05
sunset: 18:22:33
transit: 11:53:49
civil_twilight_begin: 05:01:50
civil_twilight_end: 18:45:49
nautical_twilight_begin: 04:34:19
nautical_twilight_end: 19:13:20
astronomical_twilight_begin: 04:06:12
astronomical_twilight_end: 19:41:27

Tham khảo: php.net